[20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ] Οι έλληνες πολιτικοί δεν έχουν µάθει τίποτα από τον Δηµοσθένη

Ο Χρήστος Κρεµµύδας διδά­ σκει την αθηναϊκή πολιτική και δικα­ νική ρητορεία της κλασικής εποχής αλλά και τον σύχρο­ νο πολιτικό λόγ

Ο Χρήστος Κρεµµύδας διδά­ σκει την αθηναϊκή πολιτική και δικα­ νική ρητορεία της κλασικής εποχής αλλά και τον σύχρο­ νο πολιτικό λόγο, σε καιρό που οι κλα­ σικές σπουδές στη Βρετανία γνωρίζουν κρίση. Οπως λέει ο λέκτορας Ελληνικής Ιστορίας στο Τµήµα Κλασικών Σπουδών του Royal Holloway University of London, το ελληνι­ κό ακροατήριο εί­ ναι προικισµένο µε ευαισθησία και κρί­ ση, αλλά αδιαφορεί για τον πολιτικό λό­ γο εξαιτίας της σύ­ χρονης φτηνής, λα­ ϊκίστικης πολιτικής ρητορικής, που δεν θυµίζει καθόλου τους λόγους της αρ­ χαιότητας.