[ 20 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ] Δεν υπάρχουν µυστικά στον πρωταθλητισµό, πρέπει να δουλεύεις και να έχεις υποµονή

Τον περασµένο Σεπτέµβριο κατέ­ κτησε το χάλκι­ νο µετάλλιο στο Παγκόσµιο Πρω­ τάθληµα Τζού ντο, στο Τόκιο. Η «όρε­ ξή» της άνοιξε και…

Τον περασµένο Σεπτέµβριο κατέ­ κτησε το χάλκι­ νο µετάλλιο στο Παγκόσµιο Πρω­ τάθληµα Τζού ντο, στο Τόκιο. Η «όρε­ ξή» της άνοιξε και λίγες µέρες αργό­ τερα, καθώς έφε­ ρε και πάλι το χρυσό από το Παγκόσµιο Κύπελλο στο Αζερ­ µπαϊτζάν, όπως και το 2008 και το 2006. Η 28χρο­ νη γιαννιώ τισσα τζουντόκα Ιουλιέττα Μπουκουβάλα, του συλλόγου Νικη­ φόρος Ανατολής, δη­ λώνει ότι θα κυνηγή­ σει ένα Ολυµπιακό µετάλλιο το 2012 και πως συνεχώς µα­ θαίνει από το άθλη­ µά της. Ζητά και µε­ γαλύτερη κρατική στήριξη στον ελληνι­ κό αθλητισµό, ώστε η νέα φουρνιά αθλη­ τών να φέρει ανάλο­ γες σηµαντικές διε­ θνείς διακρίσεις.