Ψήφος εµπιστοσύνης στην Ελλάδα

Ψήφο εµπιστοσύνης στην Ελλάδα δίνουν τρεις από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές και αµερικανικές τράπεζες, που συστήνουν αγορά ελληνικών οµολό…

Ψήφο εµπιστοσύνης στην Ελλάδα δίνουν τρεις από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές και αµερικανικές τράπεζες, που συστήνουν αγορά ελληνικών οµολόγων, ενώ 15 από τα µεγαλύτερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στον κόσµο που «παίζουν» µε οµόλογα στις ευρωπαϊκές αγορές προβλέπουν σηµαντική µείωση του κόστους δανεισµού (spread).