[ ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ ] Αξιοι, δηλαδή ανταγωνιστικοί

Η αξιολόγηση των επιδόσεων στον δηµόσιο τοµέα, εφόσον βεβαίως εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητά της, αντιθέτως απ’ ό,τι κάποιοι συνδικαλιστές και τα κόµµατα της Αριστεράς φοβούνται, µπορεί να αποτελέσει παράγοντα ανανέωσης της πίστης των πολιτών προς τη δηµοκρατία και να συµβάλει στην αναβάθµισή του. Ενα δηµοκρατικό κράτος δεν µπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά εάν αυτοί που κατέχουν την εξουσία δεν είναι υπόλογοι απέναντι στους πολίτες για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους, για τις αποφάσεις, τις πολιτικές και τη διαχείριση των προϋπολογισµών.

You May Also Like

More From Author