Το νέο πλαίσιο φύλαξης των πανεπιστημίων

Σώμα 1.030 ειδικών φρουρών θα συγκροτεί την Ομάδα  Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) οι πλήρεις αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στο ΦΕΚ που δημοσιοποιήθηκε και το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά το πλήρες σχέδιο φύλαξης των πανεπιστημίων.

Προβλέπονται μεταξύ άλλων κάμερες ασφαλείας, ανιχνευτές απαγορευμένων αντικειμένων, φωτισμός και δυνατότητα περίφραξης των campuses. Το νέο σώμα προστασίας δεν θα φέρει όπλα.  

Όπως τονίζεται στο άρθρο 12, για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των ΑΕΙ, τα ιδρύματα θα εφαρμόζουν τεχνικά ή άλλα αναγκαία μέτρα.

Συγκεκριμένα κάθε ΑΕΙ, με κριτήριο το μέγεθός του, τις ιδιαίτερες ανάγκες, τη συχνότητα εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών και τη διαβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του, τοποθετεί ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφάλειας που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του. 

Ως τέτοια συστήματα λογίζονται: α) μέσα επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή εικόνας και ήχου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Α.Ε.Ι., β) ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών στις εισόδους εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων των ΑΕΙ, γ) μέσα ειδοποίησης άμεσου κινδύνου με φωτεινή ένδειξη και ηχητικά, όπως συναγερμός και δ) αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης. 

Πέραν των τεχνικών ή τεχνολογικών μέτρων ασφάλειας, κάθε ΑΕΙ δύναται να λαμβάνει μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας, όπως η εφαρμογή φωτισμού ασφάλειας σε εξωτερικούς χώρους του ΑΕΙ, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 12, σε κάθε ΑΕΙ εγκαθίσταται «Κέντρο Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων», το οποίο συνδέεται με όλα τα τεχνολογικά συστήματα ασφάλειας και επικοινωνιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός του ΑΕΙ

Αρμοδιότητες για θέματα ασφάλειας και προστασίας

Στο άρθρο 13 ορίζεται ότι ο πρύτανης είναι αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και προστασίας του Α.Ε.Ι..

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων 

– αποφασίζει τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

– εποπτεύει τη λειτουργία της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι.

– Επιδιώκει δικαστικά ή εξώδικα την αποζημίωση του Α.Ε.Ι. για τις φθορές της περιουσίας του.

Για την ελεγχόμενη πρόσβαση στο άρθρο 16 αναφέρεται:

Σε κάθε Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης για την τήρηση της τάξης και της ασφάλειας εντός των χώρων τους, καθώς και για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των φοιτητών και τρίτων φυσικών προσώπων – επισκεπτών και της ακίνητης και κινητής περιουσίας των Α.Ε.Ι., καθώς και για την εν γένει εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Α.Ε.Ι. και την απρόσκοπτη διεξαγωγή του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου. 

Το σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης εφαρμόζεται κατά την είσοδο σε πανεπιστημιουπόλεις ή λοιπούς εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι.

Οι πανεπιστημιουπόλεις των Α.Ε.Ι. περιβάλλονται από περιμετρική περίφραξη ασφαλείας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα να εγκρίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η κατασκευή της περίφραξης ασφαλείας και συναφών κατασκευών.

Για τη σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), το άρθρο 18 αναφέρει ότι 

– Συγκροτούνται από αστυνομικό προσωπικό και ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό.

– Οι διοικήσεις των Α.Ε.Ι. διευκολύνουν το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

– Αποστολή των Ο.Π.Π.Ι. είναι η προστασία και ασφάλεια τόσο των προσώπων που βρίσκονται στους χώρους των Α.Ε.Ι., όσο και των υποδομών αυτών. Οι Ο.Π.Π.Ι. είναι αρμόδιες για την άσκηση αστυνομικών καθηκόντων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και ιδίως για: 

α) Την πρόληψη της τέλεσης και την αντιμετώπιση κάθε αξιόποινης πράξης εντός των χώρων των Α.Ε.Ι

β) τη στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων μαζί με το προσωπικό των Α.Ε.Ι., 

γ) την πραγματοποίηση περιπολιών στο πλαίσιο των καθηκόντων της περ. α΄. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, το προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. δεν φέρει πυροβόλο όπλο,

Για τη συγκρότηση των Ο.Π.Π.Ι. συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη χίλιες τριάντα (1.030) οργανικές επί θητεία θέσεις ειδικών φρουρών. Τ προσωπικό των Ο.Π.Π.Ι. υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία, η εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση ρυθμίζεται από τις πάγιες διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό και τους ειδικούς φρουρούς.

Πηγή άρθρου www.kathimerini.gr