Στη δημοσιότητα ο Προϋπολογισμός 2010 της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Στη δημοσιότητα δόθηκε για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για το οικονομικό έτος 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημ…

Στη δημοσιότητα δόθηκε για πρώτη φορά ο προϋπολογισμός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών για το οικονομικό έτος 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, τα έσοδα από τα μισθώματα ακινήτων ανέρχονται σε 529.836 ευρώ, ενώ από τα παρεκκλήσια σε 400.000 ευρώ. Το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των ανταποδοτικών ποσών ανέρχεται στα 3.457.251 ευρώ και τα έξοδα σε 3.454.220 ευρώ. Η διαφορά ανέρχεται σε 3.030,80 ευρώ.