Βγήκε η προκήρυξη για πρόεδρο & διευθύνοντα στην ΕΡΤ

Είναι τόσο τραγικοί οι ρυθμοί του Υπουργείου Πολιτισμού, που σχεδόν ένα μήνα μετά την παραίτηση Γαμπρίτσου, το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να επαναπροκηρύξει τη θέση, χωρίς ούτε αυτή τη φορά να καταφέρει να διαχωρίσει τις θέσεις διευθύνοντα συμβούλου και προεδρου! Έτσι και πάλι η προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία την 3 Σεπτεμβρίου (συμβολικό;) αφορά […]

Είναι τόσο τραγικοί οι ρυθμοί του Υπουργείου Πολιτισμού, που σχεδόν ένα μήνα μετά την παραίτηση Γαμπρίτσου, το μόνο που κατάφερε να κάνει είναι να επαναπροκηρύξει τη θέση, χωρίς ούτε αυτή τη φορά να καταφέρει να διαχωρίσει τις θέσεις διευθύνοντα συμβούλου και προεδρου!

Έτσι και πάλι η προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία την 3 Σεπτεμβρίου (συμβολικό;) αφορά 1 θέση, με διάρκεια σχεδόν 23 μήνες, ως τις 9/8/2012 και φυσικά χωρίς πάλι να προσδιορίζονται οι οικονομικές απολαβές της θέσης.

Την ίδια ώρα, ο “άτυπος” πρόεδρος λύνει και δένει, κάνει διαπραγματεύσεις με σωματεία όπως η ΕΣΗΕΑ, παρουσιαστές και δημοσιογράφους, αλλά και δίνει εντολές στους γενικούς διευθυντές δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα των πράξεων του, αλλά και για τις ευθύνες του Π. Γερουλάνου, που εδώ και μήνες δεν προχωράει τη θέσπιση προέδρου της ΕΡΤ, δεν καλύπτει το κενό της παραίτησης Κούλογλου, δεν διορίζει διοίκηση στην ΕΡΤ3. Κύριε υπουργέ, όπου να’ναι θα ανασχηματισθείτε και το μεγαλύτερο επίτευγμα σας θα είναι η διάλυση της ΕΡΤ (ούτε καν το κλείσιμο ή η συρρίκνωση της). Αυτό θέλατε;

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προκηρύσσει τη θέση του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.

Περιγραφή της θέσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 1730/1987, όπως ισχύει, καθώς και στις σχετικές κανονιστικές πράξεις ή τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, ο Πρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος που θα επιλεγεί θα κληθεί να συμβάλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Γενικούς Διευθυντές της εταιρίας, ώστε η ΕΡΤ ΑΕ να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο που επιφυλάσσεται στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για την εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής για παροχή σε όλους τους Έλληνες πολίτες ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας υψηλού επιπέδου και ποιότητας.

Ο ρόλος αυτός της ΕΡΤ ΑΕ διασφαλίζεται ιδίως με την προαγωγή της ανεξάρτητης και αντικειμενικής ενημέρωσης, την ενίσχυση του διαλόγου και της σκέψης, την εξοικείωση με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο× την προβολή πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων, τη στήριξη της δημιουργίας, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ιδιαίτερη συμβολή της κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή× τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Απόδημο Ελληνισμό, την ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης μειονεκτουσών ομάδων στο κοινωνικό σύνολο.

Επίσης, ο Πρόεδρος ΔΣ-Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ ΑΕ πρέπει να διασφαλίζει κατά τη λειτουργία της εταιρίας τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη συνετή διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί θα συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση η οποία θα λήξει την 9η Αυγούστου 2012 (λήξη θητείας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 6 της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής υπουργικής απόφασης.

Νόμιμες προϋποθέσεις – Ουσιαστικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Για τους υποψήφιους ισχύουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262) για το διορισμό σε θέση μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 6 του ν. 1730/1987, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου ή μετόχου σε επιχείρηση που έχει υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (π.δ. 213/1995, άρθρο 10α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του π.δ. 310/1996 ΦΕΚ Α΄ 214). Επίσης, η κατοχή της προκηρυσσόμενης θέσης είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν διοικητικές ικανότητες, στρατηγική σκέψη, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, καθώς και άριστη γνώση της ελληνικής και μίας ακόμη γλώσσας Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαδικασία επιλογής και διορισμού

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού http://www.opengov.gr μέχρι και την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η επιλογή του Προέδρου- Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού. Σε περίπτωση που κριθεί ότι κανένας από τους υποψήφιους δεν πληροί τις απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, η θέση επαναπροκηρύσσεται.

Η απόφαση διορισμού στη θέση του Προέδρου – Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε. εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθμ. 21331/Ε/16.12.1996 κοινής υπουργικής απόφασης και της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1866/1989, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2173/1993 (ΦΕΚ Α΄ 208) και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010

Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

==

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3/9/2010